DỊCH VỤ

THÔNG TIN HỖ TRỢ

TRA CỨU

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Thuận An
Giám đốc - 0916 535956

Mai Quốc Việt
- 0918 535956

Chia sẻ lên:
CÔNG VĂN SỐ : 5449/CT-TT&HT

CÔNG VĂN SỐ : 5449/CT-TT&HT

Mô tả chi tiết

CÔNG VĂN SỐ : 5449/CT-TT&HT NGÀY PHÁT HÀNH : 11/04/2016

V/v xác định thuế GTGT và thuế TNDN khi mua căn hộ - Chi nhánh Công ty TNHH LD STADA-VN

Kính gửi : Chi nhánh Công ty TNHH LD STADA-VN.

Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn số 060/2016/CV-CNSTA ngày 01/04/2016 của Chi nhánh Công ty TNHH LD STADA-VN về xác định thuế GTGT và thuế TNDN khi mua căn hộ.

Qua nội dung công văn nói trên, Cục thuế có ý kiến như sau:

-Tại Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính quy định:

“1.Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế GTGT bị tổn thất .

Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ hình thành tài sản cố định là nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, phòng thay quần áo, nhà đề xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao động trong khu vực sản xuất, kinh doanh và nhà ở, trạm y tế cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ.”

-Tại Khoản 1, Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2015 của Bộ Tài Chính quy định:

“1.Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:

-TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp ( trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng.”

-Tại Điều 14 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài Chính có quy địn về các khoản chi được trừ và các khoản chi không được trừ:

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ( đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

1.Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại khoản 2 Điều nay, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi phí có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên ( giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định các khoản mục chịu thuế bao gồm:

2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi khấu hao tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hay trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đửu điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên bể chứa nước sạch, nhà để xe, xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắp máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.””.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty mua nhà ở nằm trong khu công nghiệp cho công nhân hiện đang làm việc tại Công ty, nếu nhà mua thực hiện theo quy định của pháp luật  về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở công nhân khu công nghiệp, đồng thời nhà mua đảm bảo chứng từ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên, đảm bảo là tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của Công ty, chi phí khấu hao đối với nhà mua được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý TSCĐ và hạch toán kế toán hiện hành thì khoản chi phí mua nhà ở cho công nhân, Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được trích khấu hao, tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật được trích dẫn nêu trên./.

 

Nơi nhận

- Như trên

-P.KTTT1,KTTT2,KTTT3 (Email)

-LĐ Cục PT (Email)

-P.TT&HT

-Lưu HCQT-TV-AC.

KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Đã ký: Nguyễn Minh Tâm

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Công văn số :8439/CT-TT&HT
Công văn số :8439/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 8365/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 8365/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 9182/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 9182/CT-TT&HT
Công Văn Số: 361 /TCT-CS
Công Văn Số: 361 /TCT-CS
Công Văn Số: 2221 /TCT-CS
Công Văn Số: 2221 /TCT-CS
CÔNG VĂN SỐ : 5449/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ : 5449/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 8365/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 8365/CT-TT&HT
Công Văn Số: 2543 /TCT-KK
Công Văn Số: 2543 /TCT-KK
Công Văn Số 6397/CT-TT&HT
Công Văn Số 6397/CT-TT&HT
Công văn số :8982/CT-TT&HT
Công văn số :8982/CT-TT&HT
Luật thuế - Kế toán mới
Luật thuế - Kế toán mới
CÔNG VĂN SỐ : 5449/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ : 5449/CT-TT&HT
Số: 2351/TCT-CS
Số: 2351/TCT-CS