DỊCH VỤ

THÔNG TIN HỖ TRỢ

TRA CỨU

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Thuận An
Giám đốc - 0916 535956

Mai Quốc Việt
- 0918 535956

Chia sẻ lên:
Lịch nộp các báo cáo thuế năm 2016 kế toán cần biết.

Lịch nộp các báo cáo thuế năm 2016 kế toán cần biết.

Mô tả chi tiết

LỊCH NỘP CÁC BÁO CÁO THUẾ NĂM 2016 KẾ TOÁN CẦN BIẾT

Dịch vụ giấy phép kinh doanh Biên Hòa│Dĩ An

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2016 mới nhất như: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT theo quý và tháng, thuế TNCN, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính

I. Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài năm 2016:

1. Đối với DN mới thành lập:

- Nếu chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì hạn nộp là 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Nếu hoạt động sản xuất kinh doanh thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.

2. Đối với DN đã và đang hoạt động:

- Nếu DN không thay đổi vốn kinh doanh, không thay đổi mức thuế môn bài phải nộp thì các bạn chỉ cần nộp tiền thuế môn bài năm 2014 mà không cần phải lập tờ khai thuế Môn bài.

- Hạn nộp tiền thuế môn bài năm 2014 là 30/1/2016.

- Nếu DN thay đổi Vốn đăng ký kinh doanh làm thay đổi mức thuế Môn bài phải nộp thì các bạn phải lập tờ khai thuế Môn bài và đóng tiền thuế môn bài cho năm tiếp theo

- Hạn cuối cùng là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

II. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN năm 2016:

Theo Điều 10 Chương II Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

Chú ý: Thời hạn nộp tờ khai thuế cũng là thời hạn nộp tiền thuế nếu có phát sinh số thuế phải nộp.

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

5. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ㻚 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

6. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định.

- Doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm tài chính sẽ nộp Thuế GTGT theo tháng và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

III. LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2016 CHI TIẾT:

Tháng

Thời hạn nộp

Dành cho DN

nộp Báo Cáo Thuế GTGT theo Quý

Dành cho DN

nộp Thuế GTGT theoTháng

1

20/1/2016

Tờ khai Thuế TNCN T12/2015 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T12 /2015


Tờ khai Thuế TNCN T12/2015 (nếu có)

 

30/1/2016

 

 

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2015


Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2015 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2015


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2015


Nộp thuế môn bài năm 2016

Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2015


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2015


Nộp thuế môn bài năm 2016

2

20/2/2016

Tờ khai Thuế TNCN T1/2016  (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T1/2016


Tờ khai Thuế TNCN T1/2016 (nếu có)

3

20/3/2016

Tờ khai Thuế TNCN T2/2016 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T2/2016


Tờ khai Thuế TNCN T2/2016 (nếu có)

 

 

30/3/2016

 

 

Quyết toán Thuế TNDN năm 2015


Quyết toán Thuế TNCN năm 2015


Báo Cáo Tài Chính năm 2015

Quyết toán Thuế TNDN năm 2015


Quyết toán Thuế TNCN năm 2015


Báo Cáo Tài Chính năm 2015

 

4

20/4/2014

Tờ khai Thuế TNCN T3/2016 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T3/2016


Tờ khai Thuế TNCN T3/2016 (nếu có)

30/4/2014

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2016


Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2016 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý I/2016


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2016

Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý I/2016


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2016

5

20/5/2014

Tờ khai Thuế TNCN T4/2016 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T4/2016


Tờ khai Thuế TNCN T4/2016 (nếu có)

6

20/6/2014

Tờ khai Thuế TNCN T5/2016 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T5/2016


Tờ khai Thuế TNCN T5/2016 (nếu có)

7

20/7/2014

Tờ khai Thuế TNCN T6/2016 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T6/2016


Tờ khai Thuế TNCN T6/2016 (nếu có)

30/7/2014

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2016


Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2016 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý II/2016


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2016

Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý II/2016


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2016

8

20/8/2107

Tờ khai Thuế TNCN T7/2016 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T7/2016 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T7/2016 (nếu có)

9

20/9/2014

Tờ khai Thuế TNCN T8/2016 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T8/2016 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T8/2016 (nếu có)

10

 

20/10/2014

Tờ khai Thuế TNCN T9/2016 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T9/2016

 

30/10/2014

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2016


Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2016 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý III/2016


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2016

Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý III/2016


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2016

11

20/11/2016

Tờ khai Thuế TNCN T10/2016 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T10/2016


Tờ khai Thuế TNCN T10/2014 (nếu có)

12

20/12/2016

Tờ khai Thuế TNCN T11/2016 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T11/2016


Tờ khai Thuế TNCN T11/2016 (nếu có)

>> Dịch vụ kế toán thuế trọn gói Biên Hòa

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân 2014
Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân 2014
Lịch nộp các báo cáo thuế năm 2016 kế toán cần biết.
Lịch nộp các báo cáo thuế năm 2016 kế to...
Dịch Vụ Kế Toán Chuyên Nghiệp Đồng Nai
Dịch Vụ Kế Toán Chuyên Nghiệp Đồng Nai
CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆ...
Dịch vụ hoàn thuế trọn gói là gì?
Dịch vụ hoàn thuế trọn gói là gì?
Dịch vụ kế toán làm làm những gì?
Dịch vụ kế toán làm làm những gì?
Xử lý nghiệp vụ kế toán
Xử lý nghiệp vụ kế toán
Tư vấn chính sách về thuế
Tư vấn chính sách về thuế
Báo cáo tài chính và ý nghĩa của nó
Báo cáo tài chính và ý nghĩa của nó
Báo cáo thuế GTGT và ý nghĩa của các khoản mục
Báo cáo thuế GTGT và ý nghĩa của các kho...
Hướng dẫn lập hóa đơn, chứng từ kế toán
Hướng dẫn lập hóa đơn, chứng từ kế toán
Làm lại sổ sách khi phát hiện sai sót trọng yếu
Làm lại sổ sách khi phát hiện sai sót tr...